Общи условия

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Мебелен центърДаниста“ е „Даниста БГ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кс. Братя Миладинови бл. 93 вх. 2 ЕИК 200850278, ИН по ЗДДС BG200850278, тел.  +359 88 9214961, електронна поща: danista@mail.bg

2. Данните на Клиента се отразяват в Договор за покупко-продажба, наричан Договора.

3. Договорът влиза в сила в момента, в който Даниста получи плащане по него.

4. В Договора се попълва  описание за вида на стоката и/или услугата; количество; единична цена; обща стойност и други.

5. Даниста е длъжна да предаде стоката/извърши услугата, само след заплащане на пълния размер на цената в срока по Договора и при спазване на настоящите Общи Условия (ОУ).

6. При предаването на стоката от служител на Даниста се подписва приемо-предавателен протокол (ППП). Лесно чупливата стока задължително се разопакова при предаването, за да се установи състоянието ù.

II. ТРАНСПОРТ, РАЗНАСЯНЕ И МОНТАЖ НА СТОКИ

7. Допълнителни разходи, свързани с транспорт, разнасяне и монтаж на стоката, не са включени на продажната й цена. За стойността на услугите ще ви информират персонал в магазина ни.

8. Услугите транспорт, разнасяне и монтаж се извършват по график, предварително съгласуван с Клиента. Незаявени предварително от Клиента услуги не се извършват.

9. Транспорт се извършва до посочения от Клиента адрес, като получаването на стоката се извършва пред отворените врати на превозното средство.

10. Разнасяне на стоката се извършва до посоченото от Клиента помещение.

11. Монтаж се извършва в помещение, отговарящо на следните изисквания: завършени строително-ремонтни дейности, наличие на електрозахранване в помещението. . За монтаж на кухни изискванията се предоставят от Даниста при взимане на размери се уточняват промените които трябва да се направят от страна на клиента или по проекта на кухнята. Даниста не извършва промени по стени, ВиК или Ел. инсталации. Промените са задължение на клиента.

12. Рекламации за явни недостатъци на монтажа се правят веднага, на място, и се отбелязват в Протокол. В противен случай се счита, че Клиентът е приел монтажа без възражения.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ

13. Начини на плащане: в брой; с банкова карта; чрез използване на услугите на кредитна компания или по банков път. Фактура се издава в 5 (пет) дневен срок от плащането, съгласно ЗДДС.

14. Когато стоката не е налична в склад на Даниста, Клиентът извършва авансово плащане на цялата сума или на част от нея. Когато Клиентът заплаща аванс по банков път, Договорът влиза в сила от датата на постъпване на сумата по сметката на Даниста и срокът за изпълнение на задълженията на Даниста по този договор се удължава с броя на дните от датата на сключването на Договора до датата на постъпване на пълния размер на аванса в сметката на Даниста.

IV. ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ. РЕКЛАМАЦИЯ. ГАРАНЦИИ

15. Клиентът има право да иска отстраняване на недостатъци от или за сметка на Даниста. Недостатъците се констатират при получаване на стоката чрез отбелязване в ППП или в рамките на гаранционния срок. За предявената рекламация се съставя протокол за рекламация, който се вписва в регистър на предявените рекламации.

16. Даниста не отговаря за недостатъци на стоката, които са били известни на Клиента при продажбата. При продажбата на мостри и стоки с недостатъци, недостатъците на стоката се описват.

17. В случай, че Клиентът установи недостатъци след приемането на стоката, които не е могъл да констатира при обикновения ù оглед, той има право да иска ремонтирането или замяната ù, ако ползването ù в този вид е невъзможно. Даниста изпълнява рекламацията, ако Клиентът е действал добросъвестно и е изпълнил точно предписанията на производителя. Клиентът следва да прояви добросъвестност при доказване причините за недостатъците/повредите в стоката, вкл. по желание може да запази опаковката в оригиналния й вид

18. Рекламации се извършват съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и могат да бъдат предявявани в рамките на работното време на място във всеки магазин на Даниста,

19. Когато стоката не се използва за професионална/търговска дейност и когато за нея няма гаранционна карта, гаранцията се поема от Даниста на територията на Р. България в законовия срок от 24 (двадесет и четири) месеца и тече от приемането на стоката от Клиента. Даниста се задължава да отстрани недостатъците в рамките на един месец от предявяване на рекламацията. Отстраняване на рекламация е безплатно за потребителя, без разходи за труд, материали, експедиране и значителни неудобства за него. След изтичане на един месец за ремонт и ако потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на намаляване на цената. Потребителят не може да претендира за връщане на заплатената сума или намаляване на цената, ако стоката е заменена с нова или е поправена в рамките на един месец. Когато в рамките на две години са извършени три ремонта на една и съща стока и е налице ново значително несъответствие, Договора се разваля и заплатената сума се връща. Срокът спира да тече с времето, необходимо за поправка или замяна или за постигане на споразумение. Договорът не се разваля при незначително несъответствие.

20. Срокът на гаранция за купувачите, които не са потребители по смисъла на ЗЗП, е 12 (дванадесет) месеца, освен ако не бъде уговорено друго.

21. Даниста не поема гаранционно обслужване при: използване и/или съхранение на стоката небрежно или неправилно, или не по предназначение; неизпълнение на приложената към стоката инструкция за монтаж и експлоатация; разглобяване, ремонт и/или модернизация на стоката от неупълномощени за това лица или монтаж на допълнителни модули; умишлено въздействие върху стоката с цел нанасяне на щети от Клиента или други лица /вандализъм/; повреди, предизвикани от природни бедствия, аварии на инсталации и/или пожар и друга непреодолима сила; повреда вследствие на транспортиране от неупълномощени лица, както и при обикновено износване.

22. При рекламация Клиентът задължително представя документи, удостоверяващи покупката – касова бележка, фактура, протокол или други документи (гаранционна карта и др.)

23. Даниста не поема отговорност по внасянето и изнасянето на дефектната стока от дома на клиентаВ случай че Клиентът не приеме стоката в срок до 90 (деведесет) календарни дни, след удовлетворяването на рекламацията  стоката остава собственост на Даниста.

V. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

24. В срок от 2 (два) календарни дни от сключване на Договора за покупко-продажба, Клиентът може да го прекрати, ако не е съгласен с условията по него, като в този случай Даниста се задължава да върне на Клиента внесения аванс.

25. В случай, че Договора не може да бъде изпълнен по независещи от Даниста причини, Даниста има право в срок от 20 (двадесет) календарни дни от сключването му да го развали или да бъде изготвено допълнително споразумение. Ако не бъде сключено споразумение, Даниста съставя протокол за причините за невъзможност за доставка на конкретната стока и с подписването му, Договора се счита за прекратен, а заплатената от Клиента сума му се връща.

26. Клиентът е длъжен да заплати и да приеме стоката в срок до 10 (десет) календарни дни след определената дата в Договора. В противен случай, Клиентът дължи на Даниста разноски за съхранението на стоката в размер на 0,1 % от стойността ù за всеки ден забава, но не повече от 5 % от стойността ù.

27. В случай че Клиентът не плати изцяло или не приеме стоката в срок до 70 (седемдесет) календарни дни, считано от определената в Договора дата за доставка, разнасяне и/или монтаж, Договорът се прекратява и стоката остава собственост на Даниста. Клиентът дължи неустойка в размер на заплатения от него аванс.

28. В случай, че Даниста, в срок от 30 (тридест) календарни дни, считано от договорената дата, не достави и не осигури наличност на стоката в складовата си база, то Договора се прекратява. Даниста дължи връщане на платения аванс, както и законна лихва за забава върху него до датата на връщането му.

29. При забавяне на предаването на стоката по вина на Даниста с повече от 10 (десет) календарни дни от договорената дата, Даниста дължи неустойка в размер на 0,1 % от стойността на стоката за всеки ден забава, но не повече от 5 % от стойността на стоката.

30. При забава на плащането на дължимата сума в определения срок, Клиентът дължи неустойка в размер на 0,1 % от стойността на стоката за всеки ден забава до окончателното ù заплащане, но не повече от 5 % от стойността ù.

31. Даниста не носи отговорност при невъзможност закупената стока да преминава през вратите, коридорите, стълбището на жилището или сградата, в която се намира то.

32. За всички неуредени с настоящите ОУ случаи се прилага действащото към момента законодателство в Р. България.